ปัจจุบันภาวะอ้วนมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็ว โรคอ้วนสามารถนำไปสู่ความเสี่ยงในการเป็นโรคต่างๆ จึงได้มีการพัฒนาเวปแอพริเคชัน Z-Size Ladies II เพื่อเก็บข้อมูล BMI Timeline และประเมินขนาดของผู้หญิงไทยโดยใช้ข้อมูลจากงานวิจัย โดยพัฒนาใน 2 ส่วนสาคัญได้แก่ ส่วนที่ 1: การจำลองรูปร่างใน 3 มิติโดยจะพิจารณาจาก BMI และสัดส่วนรูปร่างของผู้หญิงเป็นหลัก โดยเน้นที่ผู้หญิง 3 กลุ่มได้แก่ แม่ตั้งครรภ์ 2-40 สัปดาห์, แม่หลังคลอด 0-24 สัปดาห์ และ ผู้หญิงทั่วไป สำหรับ ส่วนที่ 2: การจำลองภาพใบหน้าที่ BMI ต่างๆ กัน เพราะมีงานวิจัยออกมาว่า ใบหน้ามีความสัมพันธ์กับน้ำหนักของมนุษย์หรือดัชนีมวลกาย (BMI) และใบหน้าของมนุษย์ยังมีผลต่อบุคลิกภาพ และความน่าดึงดูดใจ จึงสามารถกระตุ้นให้ผู้หญิงพยายามออกกำลังการและรักษาหุ่น เพราะอยากสวย และนำมาซึ่งสุขภาพร่างการที่แข็งแรงอีกด้วย

      Prevalence of obesity continues to be increasing rapidly. Obesity is a significant factor of health information and the risk of diseases. Hence, Z-Size Ladies II application has been developed to help users monitoring and measuring timelines of their personal body mass index (BMI). There are two parts in Z-Size Ladies II application. Part 1: Z-Size Ladies II can simulate the visual presentation of 3D female body shapes in three different groups: pregnancy, postpartum and normal female. For 3D normal female shapes, the parameters of chest, waist, hip, and inseam are adjustable to be according to personal shape using only inputs of weight and height. For pregnancy female shape, the 2- 40 weeks’ body shape is simulated by adjusting pregnancy week and weight. For postpartum female shape, the simulation of 0-24 weeks after giving birth is provided. Part 2: Z-Size Ladies II can simulate 2D facial images at various BMI based on research data in which facial shape is related to human weight and height, or BMI. Human face also appear as personality attributions that affects attractiveness. Therefore, Z-Size Ladies II can be used to encourage women to exercise and maintain the healthy body shape for personal healthy and pleasant appearance.


By NECTEC, NSTDA & Faculty of Nursing, CMU
Sign in with Facebook
Sign in with Google+
We'll never share your email with anyone else.

By creating an account you agree to our Terms & Privacy

 

* Please use Google Chrome or Firefox as your browser, Internet Explorer and Safari can have unexpected results. HTML5 Browser with WebGL support is also required.