Term

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้ระบบ “Z-Size Ladies”

ขอต้อนรับสู่ระบบ “Z-Size Ladies” (BMI Timeline & โปรแกรมประเมินรูปร่างและใบหน้าของสตรี) ผู้ใช้งานจะต้องอ่านและทำความเข้าใจข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้ระบบโดยละเอียดก่อนการใช้งานระบบ การใช้งานระบบจากอุปกรณ์ถือเป็นการยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้ระบบนี้ หากผู้ใช้งานไม่ยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้ระบบนี้ ผู้ใช้งานต้องไม่เข้าใช้งานระบบ หรือลบระบบนี้ออกจากอุปกรณ์หากสามารถกระทำได้

๑. คำนิยาม

“NECTEC” หมายความถึง ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ ซึ่งเป็นผู้พัฒนาระบบ

“ผู้ใช้งาน” หมายความถึง บุคคลที่เข้าใช้งานระบบ ไม่ว่าจะได้มีการลงทะเบียนผ่านทางระบบหรือไม่

“อุปกรณ์” หมายความรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง โทรศัพท์มือถือ คอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต หรืออุปกรณ์อื่นซึ่งผู้ใช้งานสามารถใช้ในการเข้าถึงการใช้งานระบบได้

“ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายความว่า ข้อมูลใดๆ เกี่ยวกับสิ่งเฉพาะตัวของผู้ใช้งาน เช่น ชื่อ เพศ อายุ น้ำหนัก ส่วนสูง ข้อมูลสุขภาพ เป็นต้น

“โรงพยาบาล” หมายความว่า โรงพยาบาลที่ได้รับการคัดเลือกหรือมีความร่วมมือกับ NECTEC

๒. วัตถุประสงค์ของการใช้ระบบ

ระบบนี้ใช้เป็นเครื่องมือติดตาม วิเคราะห์รูปร่าง และ ใบหน้าของสตรี และส่งเสริมสุขภาพสตรีตลอดช่วงชีวิต

๓. ขอบเขตการอนุญาตให้ใช้แอพพลิเคชั่น

NECTEC อนุญาตให้ผู้ใช้งานใช้งานระบบนี้เพื่อเป็นเครื่องมือในการติดตามและวิเคราะห์รูปร่างและใบหน้า สตรีตลอดช่วงชีวิต ผ่านอุปกรณ์เท่านั้น

๔. คำรับรองของผู้ใช้งาน

๔.๑ ผู้ใช้งานรับทราบว่าการใช้งานระบบนี้มีการเปิดเผยหรือบันทึกข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานลงในระบบ และรับรองว่าผู้ใช้งานเป็นเจ้าของ และเป็นผู้มีสิทธิโดยชอบธรรมในข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้มีการเปิดเผยหรือบันทึกลงในระบบนี้

๔.๒ ในกรณีที่ผู้ใช้งานเป็นผู้เยาว์ ผู้ใช้งานรับรองว่าได้รับความยินยอมจากผู้แทนโดยชอบธรรมหรือผู้ปกครองตามกฎหมายและในการยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้ระบบ

๔.๓ ผู้ใช้งานงานตกลงและยอมรับว่า NECTEC มีสิทธิที่จะแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งานระบบนี้ได้ ตามที่ NECTEC เห็นสมควร โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาหรือปรับปรุงการใช้บริการระบบ หรือเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งที่ใช้บังคับอยู่และที่จะออกใช้บังคับในอนาคต

๔.๔ ผู้ใช้งานจะต้องรักษาชื่อผู้ใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) ในการเข้าใข้งานระบบไว้เป็นความลับ

๔.๕ ผู้ใช้งานตกลงจะไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาหรือสิทธิอื่นใดตามกฎหมายของระบบ ไม่ว่าทั้งหมดหรือแต่เพียงบางส่วน ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การทำซ้ำ การทำวิศวกรรมย้อนกลับ การถอดรหัส

๔.๖ ผู้ใช้งานตกลงและยอมรับว่าในกรณีที่มีการใช้ข้อมูลในกุญแจส่วนตัว (Private Key) ในการสร้างลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อการเข้าใช้งานระบบ ผู้ใช้งานตกลงและยินยอมให้ลายมื่อชื่ออิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวมีความผูกพันตามกฎหมายเสมือนเป็นการลงลายมือชื่อของผู้ใช้งาน ในเอกสารนิติกรรม หรือสัญญา และยินยอมผูกพันตามเนื้อหาหรือข้อมูลนั้นทุกประการ

๕. การยินยอมให้ใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

ผู้ใช้งาน (รวมทั้งผู้แทนโดยชอบธรรมหรือผู้ปกครองตามกฎหมายในกรณีผู้ใช้งานเป็นผู้เยาว์) ยอมรับและตกลงยินยอมให้ NECTEC และโรงพยาบาลใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานในขอบเขตของงานภายใต้วัตถุประสงค์ของการใช้งานระบบ

๖. ข้อจำกัดความรับผิดของ NECTEC

๖.๑ ข้อมูลที่ผู้ใช้งานได้รับจากการใช้ระบบเหล่านี้เป็นเพียงการให้คำแนะนำและการให้ข้อมูลในเบื้องต้นเท่านั้น มิได้มุ่งหมายเพื่อทดแทนผลการตรวจสุขภาพของแพทย์ หรือผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม โดย NECTEC จะไม่รับผิดชอบในการที่ผู้ใช้งานนำคำแนะนำหรือข้อมูลดังกล่าวไปใช้ประโยชน์หรืออ้างอิงใดๆ ทั้งนี้ NECTEC แนะนำให้ใช้ข้อมูลอื่นๆ ประกอบการพิจารณาคำแนะนำหรือข้อมูลดังกล่าว และแนะนำให้ปรึกษาหรือดำเนินการเข้ารับการตรวจกับแพทย์และผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมโดยตรง เพื่อนำผลการตรวจสุขภาพมาประกอบการพิจารณาข้อมูลจากระบบนี้

๖.๒ ผู้ใช้งานจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้ระบบนี้อย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยในข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งาน ในกรณีที่เกิดความสูญหายหรือเสียหายต่อผู้ใช้งาน อันเกิดจากผู้ใช้งานไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานระบบนี้ หรือการจงใจหรือประมาทเลินเล่อของผู้ใช้งาน หรือเหตุใดๆ ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของ NECTEC NECTEC ขอสงวนสิทธิในการปฏิเสธ ความรับผิดชอบสำหรับความสูญหายหรือเสียหายจากเหตุดังกล่าวทั้งหมด

๖.๓ ระบบนี้ไม่ได้มีวัตถุประสงค์ทางการค้า หรือการอื่นใดนอกเหนือจากวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้น

๗.ทรัพย์สินทางปัญญา

ทรัพย์สินทางปัญญาของระบบ หรือที่ปรากฎในการใช้งานระบบนี้เป็นของ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ การทำซ้ำ ลอกเลียน ดัดแปลง คัดลอก โฆษณา เผยแพร่กระจาย จำหน่าย จ่ายแจก วิศวกรรมย้อนกลับ ทั้งนี้ไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด หรือกระทำการใดอันเป็น การละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา โดยมิได้รับอนุญาตจากเป็นลายลักษณ์อักษรเจ้าของสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา ถือเป็นการละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา และอาจถูกดำเนินคดีตามกฎมาย


Terms & Conditions

By clicking a box acceptance, the user accepts these terms and conditions that the user information are collected with confidentiality protection and used for research purposes.